Všeobecně o československých legiích v Itálii Tisk

V Itálii byly podmínky pro vytvoření nějakých čs.jednotek velice obtížné. V zemi neexistovala nějaká krajanská kolonie, žili zde jen jednotlivci. Znalost Itálie mezi českou populací byla malá, svoji částečnou roli sehrála i tradice nasazení čs.vojáků proti Italům v uplynulých staletích a koneckonců i přechod Itálie z Trojspolku do Dohody.

Prvními jednotkami, které vznikly poněkud divokým způsobem, z potřeb italských nižších velitelů, bez požehnání italské vlády, byly oddíly rozvědčíků. Postupně se od října 1917 konstituovaly do podoby 12 rot, z nichž každá byla přidělena určité italské armádě, jak se psalo v legionářské literatuře, „od alpských ledovců až po moře adriatické“. Pracovaly obdobně jako Česká družina v Rusku.

Základem větší jednotky, se statutem čs.vojska, však byla zajatecká organizace (v podstatě pololegální spolek) Československý dobrovolnický sbor, vytvořená sokolským činovníkem Janem Čapkem a jeho druhy v lednu 1917. Tato organizace nebyla vojenská, ale podstatně usnadnila pozdější vytvoření čs.legií v Itálii.

Po nejrůznějších politických jednáních bylo od února 1918 jako přechodné řešení povoleno vybudovat z mužů Čs.dobrovolnického sboru pracovní prapory. Celkem jich vzniklo 7 a jak název napovídá, byly určeny k ženijním pracím, kopání zákopů apod..

Konečně byla v dubnu 1918 uzavřena smlouva mezi italskou vládou a Československou národní radou o vzniku čs.sboru v Itálii. Sbor nejdříve existoval v síle jedné Čs.divize, vytvořené velice rychle v dubnu 1918. Divize byla složena z 11. a 12.střelecké brigády, které zahrnovaly 31.-34.čs.střelecký pluk. Všechny pluky vznikly naráz v dubnu 1918 přeformováním dřívějších pracovních praporů. Kromě toho existovaly divizní jednotky.

Nejdříve se bojů na frontě zúčastnil I.prapor 33.čs.střeleckého pluku, v září 1918 bojovaly všechny pluky divize v oblasti Doss Alto.

Po skončení války byla divize reorganizována v listopadu 1918 na Čs.armádní sbor v Itálii v sestavě 6.divize (31., 32. a nově vytvořený 35.čs.střelecký pluk) a 7.divize (33., 34. a 39.čs.střelecký pluk, vzniklý sloučením výzvědných rot). Kromě divizních jednotek vznikly i potřebné jednotky podřízené velitelství sboru, jako např. 2 eskadrony jízdy, oddíl obrněných automobilů apod..

Čs.armádní sbor v Itálii se v průběhu prosince 1918 vrátil do vlasti a zapojil se zejména do obrany Slovenska proti Maďarským bolševikům.